1/ Từ Hồng đai tới Hồng Đai tam đẳng : 05 năm +  Tấn: Toạ tấn/ Long tấn/ Xà/ Hổ tấn/hầu tấn/ Xám cọt mã +  Tiểu phục hổ quyền +  Tiểu linh hầu quyền +  Lão hầu quyền +  Nội công Hồng gia +  Thạch sư quyền +  Cửu bô thối quyền +  Ngũ ...
1/ Thanh đai : 03 tháng +    Cơ bản nhập môn: bộ trảo +    Quyền pháp: Hồng gia kiếm +    Cước pháp : bộ dực cước +    Khí công : Luyện công vận khí +    Song luyện : nhị thập phong quyền cước 1-5 +   ...
1/  Huyền đai : 04 tháng +  Cơ bản nhập môn: Chào / khởi động +  Quyền pháp: Năm tấn +  Bộ pháp: -   Tấn pháp: Lập tấn/Bình tấn/ Trung bình / đinh tấn/ chảo mã / Quy tấn / Bát cước -   Di hình pháp : di chuyển tấn/ ...

BÀI VIẾT NỔI BẬT