Sơ cấp


1/  Huyền đai : 04 tháng


+  Cơ bản nhập môn: Chào / khởi động
+  Quyền pháp: Năm tấn

+  Bộ pháp:
-   Tấn pháp: Lập tấn/Bình tấn/ Trung bình / đinh tấn/ chảo mã / Quy tấn / Bát cước
-   Di hình pháp : di chuyển tấn/ nhào lộn

-   Cước pháp :độc long /Thăng long/ Tảo phong/ Bàng
long
+  Song luyện : thôi sơn thượng trung hạ
+  Lý thuyết : Nội quy/ý nghĩa võ phục màu đai

2/  Hoàng đai : 03 tháng

+  Cơ bản nhập môn: bộ phượng dực
+  Quyền pháp: Ba tấn vuông

-   Cước pháp : Kim tiêu/ đảo sơn
+  Song luyện : đòn thế tự vệ cơ bản 1-5
+  Lý thuyết : tên thủ pháp đã học

3/  Hoàng đai nhất đẳng: 03 tháng

+ Cơ bản nhập môn: bộ cương tiên

+ Quyền pháp: Tứ Trụ / Thuận nghịch

-  Cước pháp : phạt cước
+ Song luyện : tự vệ cơ bản 6-10

+ Lý thuyết : tên thủ pháp đã học/ phép diễn quyền

4/ Hoàng đai nhị đẳng: 03 tháng

+ Cơ bản nhập môn: bộ cương đao
+ Quyền pháp: Liên hoa tản bộ

-  Cước pháp : tảo địa cước/ nhào lộn qua chướng ngại vật
+ Song luyện : khắc thủ/ niêm thủ/ quyền lưu thái cực
+ Lý thuyết : tam điều thân thủ bộ pháp

5/ Hoàng đai tam đẳng: 03 tháng

+ Ôn luyện
+ Quyền pháp: Liên hoa tịnh bộ
+ Lý thuyết : 10 thủ pháp thập dụng /quy tức


Bài viết liên quan
BÀI VIẾT NỔI BẬT